જો આપને અમારી ટીમ તરફથી સમયસર રિસ્પોન્સ ના મળે કે ખરાબ રીસ્પોન્સ મળે તો આપ અમને અહીં આપની મુશ્કેલી જણાવશો. અમે એ બાબતમાં યોગ્ય પગલાં લઈને આપની મુશ્કેલીનું ત્વરીત સમાધાન લાવીશું. Ticket Create કરીને આપ આપના સુચનો અમને આપી શકો છો. 

[supportcandy]

WhatsApp પર Complain for Support માટે અથવા આપના Suggestions માટે નીચેના Button પર ક્લીક કરો. 

 
preloader