Up to 20% off patio Shop now
Up to 60% off summer footwear See more

Akshay Patel PI 1st Rank in Gujarat

Safin Hasan The Youngest IPS of India
December 10, 2023
HARD SHAH Tips for GPSC
December 20, 2023
Safin Hasan The Youngest IPS of India
December 10, 2023
HARD SHAH Tips for GPSC
December 20, 2023

Police Inspector (Syallbus)

Preliem પરીક્ષા માટે (Material)

(1)      ઇતિહાસ (History)

 • GCERT – Std-11 & Std-12 (Chap 1 TO 9)
 • આધુનિક ભારતના ઇતિહાસ –બિપિન ચંદ્રા
 • Mrunal Patel ની You tube ચેનલ પરના પ્રતિક નાયક સાહેબના56 વિડીયો
 • ગુજરાત રાજયવંશોનો Topic – નોલેજ આઇ પ્રકાશનનીBook
 • મહાગુજરાત આંદોલનઇશ્વર પાડવી સાહેબની Book

(અન્ય બુકમાંથી પણ સીલેબસ કવર કરી શકાય.

 • ગુજરાતના –સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છના શાસકોના સુધારાવાદી પગલાં માટેગ્રંથ નિમાર્ણ બોડની બુક– સીલેબસ પ્રમાણે
 • ગુજરાતની અસ્મિતના બુકમાંથીગુજરાતના ઇતિહાસનો મુદો્
 • દ્રષ્ટિની ભારતની ઇતિહાસની બુક (સીલેબસ પ્રમાણે)
 • NCERT ની ઇતિહાસની બુકમાંથીદક્ષિણના રાજવંશોનુંChapters જોઇ લેવા

(2)      સાંસ્કૃતિક વારસાઃ

 • ગુજરાતની અસ્મિતા-રજની વ્યાસ
 • જોરાવરસિંહ જાધવની બુક
 • ગ્રંથ નિમાર્ણ બોર્ડની બુક
 • GCERT ધોરણ-૧૦ (Chap 1 TO 7) સામજીક વિજ્ઞાનના
 • દ્રષ્ટિની કલા &સંસ્કૃતિની બુક (સીલેબસ પ્રમાણે)
 • Only IAS You tube ચેનલ પરArt &Calture ના વિડીયો
 • NCERT ના Std-6 થી 10 ના ઇતિહાસની બુકની અંદર દક્ષિણના રાજવંશોની-સાંસ્કૃતીક બાબતોના મુદા્ (Chapters)
 • અમુક Factsમાટે ગુજરાતનો પરીચય (અક્ષર પબ્લિકેશન)
 • ગુજરાત સરકારની અમુક બુકસ &મેગેઝિન-ગુજરાત યાજ્ઞિક તથા Carrentની અંદરના આના સંલગ્ન મુદા્ઓ

(3) બંધારણઃ

 • GCERT રાજયશાસ્ત્રની – Std-11 & Std-12 ની બુક
 • NCERT રાજયશાસ્ત્રની બુક
 • એમ લક્ષ્મીકાંત (હીન્દી/અંગ્રેજી) અથવા
 • વિકલ્પ કોટવાલઅથવા શહેઝાદ કાજીની (ગુજરાતીમાં)
 • LPG Reforms તથાTopic 6,7,8 માટેCurrent Affairs
 • ગુજરાતની આ અંગની નીતિઓ ગુજરાત યાજ્ઞિક મેગેઝિનમાંથી
 • અર્થતંત્ર &આયોજન
 • GCERTStd-11 & Std-12 Or NCERTStd-11-12બુક
 • Mrunal Patel ની You tube ચેનલમાંથી આના બેઝીક વીડીયો ઉપરાંત નવા વર્ષ બજેટ તથા, ગયા વર્ષનું આર્થિક સર્વેક્ષણ (આના વીડીયોYou tube પર મળી જશે.)
 • તથા India Year book ના Chapter માંથી જે Chapter આપણા સીલેબસ માં આવે તેનો ઓવરવ્યુ લઇ લેવો. નવી India year book ના વિડિયો You tube પર ઉલપબ્ધ થઇ જશે)
 • ટોપીક ૫ ગુજરાતનો અર્થતંત્રવાળો મુદો્ –ગ્રંથ નિમાર્ણની બોડનીબુકમાંથી કવર કરવો (આ મુદો્ આર્થિક-ભુગોળ સાથે સંલગ્ન છે.) (આર્થિક ભુગોળમાં ભાવના દવેની ગ્રંથ નિમાર્ણ બોર્ડની બુક છે.)

(4)      ભુગોળ

 • GCERT Std-11 &12 NCERT ના સીલેબસ પ્રમાણે Chapter
 • Mrunal Patel ની You tube ચેનલ 57 વિડિયો (જેમાં સીલેબસ પ્રમાણે જોવા)
 • ટોપીક ૩ અને ૪ ભાવના દવે (ગ્રંથ નિમાર્ણ બોર્ડની બુક) સીલેબસ પ્રમાણે
 • નકશો કરવો, જેમાં ગુજરાત, ભારત વિશ્વ એમ મેપીંગ કરવું. (જે સ્થળો Current માં હોય તેનુ ખાસ મેપીંગ કરવું.)
 • આના માટે એટલાસ કરવો તથા મેપીંગના ઓનલાઇન વીડીયો પણ કરવા
 • મેપીંગ એક Long term Process છે. જેથી રાતો રાત ના આવડી જાય પરંતુ સતત એક Practice કરતા રહેવાથી જરૂર આવડી જાય

5) વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

 • Basic માહિતી- GCERTનાં 6-10નાં મહત્વનાં chapter
 • વર્લ્ડ ઈનબોક્સની બૂક OR સ્પેક્ટ્રમ પ્રકાશન (HINDI/ENGLISH) Syllabus પ્રમાણે
 • Syllabus નાં અમુક TOPIC-online search કરી તેમાંથી પોતાની Notes બનાવીને Cover કરવાં
 • ખાસ મહત્વનું –Current Affairs

6) ગણીત

 • વર્લ્ડ ઈનબોક્સ, અક્ષર પબ્લીકેશન,R.S.Agrawalની બુક

(કોઈ પણ બુક્માંથી Syllabusનાં Topicની method શીખો)

 • You Tube પર ધણી બધી ચેનલો છે. તે Short Method શીખવાડે
 • પરંતુ આમો, જૂના પ્રશ્નો અને જાતે જ્યાંથી પણ પ્રશ્નો મળે તેને જલ્દીથી જલ્દી અને ભૂલ વગર Solve કરવાનું શીખવું પડશે.

7) Current Affairs:-

 • લગભગ છેલ્લાં સાત-આઠ મહિનાનું કરી શકાય.દરરોજ પેપર વાંચો ‌
 • ગુજરાતીમાં ગુજરાત સમાચાર/દિવ્ય ભાસ્કર
 • English – Indian Express

(મહત્વનાnewsનું અલગથી notes પ્રમાણે)

 • Current નું material ઉપરના GSના અલગ-અલગ subject wise notes બનાવો જેથી અંતે વાંચવામાં આસાની રહે.
 • Youtubeચેનલ onlyiasના preliem booster ના video OR monthly લિબાર્ટી OR વર્લ્ડ ઇન બોકસ OR યુવા પરીષદ કોઇ પણ એક જ મેગેઝિન વાંચી શકાય.

 

મુખ્ય પરિક્ષા માટે

 1. ગુજરાતી
 • નિબંધ માટે મેગેઝીનમાં, તંત્રીલેખો વગેરે- વાંચન વધારો

વિવિધ પ્રકારના વિષયનું વાંચન રાખવું, ખાસ સાંપ્રત સમસ્યા પર

દર અઠવાડિયે લખીને આની પ્રેકટીસ કરી શકાય

 • વિચાર-વિસ્તાર માટે- ગુર્જર પ્રકાશન- વિનુભાઈ પટેલની બુકમાંથી લગભગ-૧૦૦ વિચાર વિસ્તાર કઇ રીતે લખવા- શું ધ્યાન આપવા તેના વિશે
 • બાકીના TOPIC માટે અલગ-અલગ લેખન તૈયારી કરો.
 • તેના વિવિધ મુદ્દાઓ પર  જૂના પેપરોના પ્રશ્નો, Test Seriesના પ્રશ્નો અલગ-અલગ તૈયારી કરો. તેની ભૂલો સુધારો
 • ત્યારબાદ આખુ પેપર એક સાથે લખવાની તૈયારી કરો
 • આના Format કયાંયથી મળશે નહીં. પરંતુ કોઇકના લખેલા પેપરોમાંથી તેનો આપણને idea       આવી શકે- તેવી રીતે આપણે લખાણ કરી શકીએ.
 • Topic-૧૩ ભાષાંતર માટે રોજ અમુક ફકરાને Translate કરવાની Practice થી સારામાં સારી પકડ બનાવી શકાશે
 • Topic-૧૪ વ્યાકરણ માટે

–         અક્ષર પબ્લીકેશન, લિબર્ટીનું મટેરીયલ, સરકારની ભાષા વિવેક બુક તથા કોલેજ લેવલની                   અમુક પુસ્તકો Syllabus પ્રમાણે

–         GCERT- Std-11-12ની બુકમાંથી વ્યાકરણના મુદ્દા કવર કરવા

–         કોલેજમાં BAની અમુક ગુજરાતીની બુકમાં વ્યાકરણ તથા લેખ પધ્ધતિ વિશે-                   Topic wise તૈયારી કરી શકાયઇ

 1. English
 • Essay- વિવિધ વિષયના નિબંધની Practice  જ વધારે અસરકારક રહેશે. (દર અઠવાડિયે ૨ કે ૩ નિબંધો લખવા, સાંપ્રત બનાવો પરના Indian Express કે  અન્ય પેપરના English       editorial  વાંચવા ) અને તેમાંથી Essayનો Topic બનાવી. જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવો)
 • Press Release- News Paperમાં જે આવે તેની Format નક્કી રાખી તેના જેવું લખા લખવાની Practice કરી શકાય.
 • તેવી રીતે અન્ય Topic માટે પણ Practice જ મહત્વનું છે.
 • Topic 10 વ્યાકરણ માટે

–         અક્ષર પબ્લીકેશન, Std-12ની રેડી રેકનર બુક મહત્વની

 • Topic 11 Translation માટે

–         રોજ એક ફકરો જરૂર Translate કરવાની ટેવ પાડવી

–         English માટે પણ શરૂઆતમાં Command & ઝડપ લાવવા માટે Topic ની અલગ-                  અલગ તૈયારી શરૂ કર્યા પછી અંતે વધારેમાં વધારે Mock Test Series લખવી.

 1. GS-1            ઈતિહાસ          સાંસ્કૃતિક વારસો         ભૂગોળ            વિજ્ઞાન & ટેકનોલોજી             Current Affair       
 • આમા વિષયનો Syllabus Prelimના Syllabus જેવા જ છે
 • આથી વિષય માટે સાહિત્ય તો એ જ વાંચન કરવાનુ પરંતુ તમો Fact base કરતો વર્ણનાત્મક બાબતો પર ધ્યાન આપવું
 • આના પ્રશ્નોના જવાબ વિવિધ Dimension Cover કરીને આપવાના
 • ઉપરાંત Current Affairs માટે

–         Vision Ias ના  છેલ્લા ૬ મહિનાના માસિક મેગેઝિન વાંચવા

–         Only ias you tube ચેનલ- The Hindu editorial discussion કરવા

–         તેના અલગ અલગ વિષય માટે અલગ અલગ Notes બનાવી શકાય

–         પરંતુ તેના daily answer writing challange રોજ કરવા (રોજ  જે discussion       પરથી  Question આવે તેનો Answer જરૂર લખવો

–         ઉપરાંત RSTV ના અમુક Topic પર debate સાંભળી મહત્વના મુદ્દાની Notes                         બનાવી શકાય.

–         Mock Test Series જેટલી બને તેટલો લખવું

–         ગુજરાત પાક્ષિક મેગેઝીન કરી શકાય (છેલ્લા ૬ મહિનાનું)

 1. GS-2 (બંધારણલોક પ્રશાસનનીતિશાસ્ત્રઅર્થતંત્ર)

–        બંધારણ તથા અર્થતંત્ર માટે Preliem  જેવો જ Syllabus આથી તે જ સાહિત્યનું વાંચન                       (પરંતુ view વર્ણનાત્મક દ્રષ્ટિથી રાખવો)-આમાં પણ GS-1 જેવી  અમુક બાબતોની             કાળજી રાખવી જરૂરી      

 • વાંચન ગમે તેટલું હોય-Revision વગર નકામું જશે.

(આથી max  to max revision કર્યા જ કરો)

 • Time table બનાવો જેમાં exam પહેલાં વધારેમાં વધારે revisio set કરો તથા test series પણ આપો.(જેથી exam pressure નું ખ્યાલ આવે)
 • ઉપરાંત ગયા વર્ષોના gpscના પેપર,ssc/upscના પ્રશ્નો solve કરી શકાય.
 • લોક પ્રશાસન તથા નીતિશાસ્ર માટે વિક્લ્પ કોટવાલ ની બૂક
 • નીતિશાસ્ત્ર માટે શહેઝાદ કાઝી સાહેબનું એક material ખૂબ સરસ છે.( જેમાં upscમાં પૂછાયેલા નીતિશાસ્ર અંગેના પ્રશ્નોનું ખાસ વાંચન કરવું)
 • ઉપરાંત નીતિશાસ્ત્ર ના only iasચેનલ પરના basic concept ના video જોવા અને આમો પોતાના ખાસ અનુભવો તથા ઉદાહરણ સાથે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો.

Akshay M Patel

(Police Inspector)

Contact Mail : akshaypatel@gmail.com

Comments are closed.

Akshay Patel PI 1st Rank in Gujarat
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more